Blog ' da Ara

Loading

4 Temmuz 2012

Exadata Nasıl Monitor Edilir?


Oracle Veritabanlarında ki gibi exadata da monitor önemlidir. Bu yazımızda exadata monitoring için kullanılabilecek bazı toollar hakkında bahsedeceğiz. Kısa başlıklar hakkında suncak olursa exadata;
·         Exadata Cell Metric
·         Exadata Cell Alert
·         Exadata Active Request
·         Database Wait Events gibi yöntemlerle monitor edilebilir.

 Ancak öncelikle exadata da metric ölçümlere ve alarmlara dair yapıyı imcelemekte fayda var.

Exadata Metric Ve Alarm Yapısı
Metric; Cpu, Grid Disk, IORM (IO Resource Management), Cell Disk, Flash Cache gibi Exadata Cell bileşenleri hakkında önemli çalışma ve istatistiksel bilgilerdir. CELLSRV bu bilgileri peryodik olarak toplar ve MS’e (Management Service) iletir.MS de bu bilgileri memeory de tutar ve saat te bir historic olarak diske yazar. Şekil 1 de bu işleyişi temsil etmektedir.

Şekil 1: Exadata Metric ve Alarm Yapısı
    
            
Metric ve Alertlerin ne kadar tutulacağını metricHistoryDays cell parametresi ile belirleyebiliriz. Alter Cell … şeklinde komut ile değeri değiştirilebilien bu parametenin default değeri 7 gündür.
Geçmişe dönük metric bilgileri LIST METRICHISTORY  komutu ile, şimdiki metric değerleri ise LIST METRICCURRENT komutu ile erişebilirsiniz.
Ayrıca Exadata, cell de meydana gelen eventleri önem derecesine göre belirleyip alarm tetikleyen bir yapıya sahiptir. Cell Donanımı , Cell yazılımı yada konfigürasyonu, CellSRV internal hataları ve metric değerlerin belirlenen thresholdların üzerine çıkması durumlarında exadata alarm tetikler. Bu alarmları LIST ALERTHISTORY komutu ile görebiliriz.

Exadata Metricler  ile Performans Monitor
                Metrikler, belli bir period için önemli ölçümlerin elde edilip memory’e kaydedilen ve daha sonra geçmiş dönük istatistiksel veri olarak diske kaydedilen bilgilerdir. Şekil 2 de exadata metriklerinin yapısı şematize edilmiştir. Herbir Metrik bir isme sahipti.

Şekil 2: Exadata Metrik Yapısı
                               
Her bir Metriğin bir ismi vardır ve metrikObjectName parametresi ile belirtilir.Ayrıca Metriğin ilgili olduğu objede şekil 2 de gördüğünüz objectType lardan biri olabilir. Her metriği değerinin bir tipi vardır. Bu aşağıdakilerden biri olabilir.
·         Cumulatice: Metrik olduşturulduğundan bu yana toplam değer.
·         İnstantaneous:Metriği ölçüldüğü andaki değeri
·         Transition:metriğin değerinin değitiği anda yapılan ölçümdür.genel olarak donanım tipi objelerde bu ölçümü görmeniz muhtemeldir.
·         Rate:Ortalama istatsitiğin, ölçümleme yapılan peryoda oranıdır.
Metrik isimlerinin başıda genelde obje tipini simgeleyen bir kısaltma vardır. Bu kısaltmadan yola çıkarak metriği exadata içindeki hangi objeye ait olduğu tahmin edebilir.
·         CL_         à           Cell
·         CD_        à           Cell Disk
·         GD_       à           Grid disk
·         FC_        à           Flash Cache
·         DB_        à           Database
·         CG_       à           Consumer group
·         CT_        à           Category
·         N_          à           Network
·         IO_         à           I/O (Input Output; genellik okuma yazma ölçümleridir)
Aşağıdaki cellcli komutları ilede metrikler hakkında bilgi alınıp metrik değerleri gözlemlenebilir.
CellCLI>                LIST METRICDEFINITION where objectType=’CELL’ Detail;
CellCLI>                LIST METRICHISTORY where name like ‘CL_.*’ and collectionTime > ‘2009-10-11T15:30:00’
CellCLI>                LIST METRICCURRENT Where objectType=’CELLDISK’

Yukarıdaki script örneklerinden METRICDEFINITION ilgili metrik hakkında bilgi edinmenizi, METRICHISTORY ilgili metirk hakkkında geçmişe dönük değerleri, METRICCURRENT ise metrik ‘e ait şimdiki değerleri size verir.

Exadata Alarmlar  ile Performans Monitor

Şekil 3: Exadata Alarmlar ile Monitor
                 
                Alarm belli bir olayın önem derecesi belirlenip mail ile bildirilmesidir. Exadata da ki alarm durumları: warning; uyarı, critaical; kritik yani müdahale edilmeli, clear; bir önceki warning yada critical durumunun sonra erdiğini, info da bilgi amaçlı log bilgileri olarak belirlenir. İnfo tipi alarmlar mail atılmaz ve herhangi bir müdahaleyede gerek duymazlar.Diğer tip alarmlar mail atılırlar.
                Şekil 3 de exadata alarmların yapısı şematize edilmiştir.name burada alarm ismidir. Source alarm kaynağıdır.Şekil 3 de bazı alarm kaynakları gösterilmiştir. Daha önce bahsettiğimiz metriklerde bir alarm kaynağıdır.
                İki tip alarm vardır.Stateful: Clear olduğunda kendini otomatikman clear durumuna çeken ve stateless: Oto clear olmayan ve exadata admin tarafından clear edilen alarmlardır. Bu tip alarmların üremesini durudumak için examinedBy ifadesi şekil 3 deki gibi kullanılabilir.
                Aşağıda cellCLI komut ekrarnında alertler için kullanılabilecek bazı komutlar mevcuttur.
 CellCLI>LIST ALERTDEFINITION  ATTRIBUTES name , metricName, description
CellCLI>                LIST ALERTHISTORY where severity=’critical’ and examinedBy=’’ DETAIL
CellCLI>                ALTER ALERTHISTORY  alert_sequence_ID  examined by=”JFV”
CellCLI>CREATE THRESHOLD ct_io_wt_lg_rq.interactive warning=1000, critical=2000, comporison ‘>’, occurance=2 observation5;

                Exadata Active Requestlerle Monitor
               
Şekil 4: Exadata Aktif Requestler İle Monitör Edilmesi
                                 
                Aktif Request exadata cell ‘e client yada uygulama tarafından gelen canlı I/O  istekleridir.Aktif request o an cell’e gelen talebin durum bilgisini verir. Accessing Disk (Disk ‘e erişim), Computing Result (Sonuç döndürme aşamasında), Network receive (Networkten geliyor) bu udurmlarda nbazılarıdır. Ayrıca Şekil 4 de actif request özellikleride verilmiştir. Aynı şekil üzerindeki örnekte IoTpe özelliği ’Predicate pushing’ olan o anki taleplerin detaylandırılması istenilmiştir.
               
Exadata Database Üzerinden Monitor
                Exadata, veritabanı üzerinden de birtakım viewlara select atarak monitör edilebilir. Bu viewlar Şekil 5 de şematize edilmiştir.
                V$CELL:  Cell IP adresleri ve cell hash değerlerini içerir. Cell hash değeri diğer viewlar içinde eşleme yapılarak istediğiniz cell’e ait bilgiyi bulabilirsiniz.
                V$SYSSTAT , V$SESSTAT:  Sisteme ve sessionlara dair tüm istatistikleri bulabileceğiniz viewdır. Exadata ya özel izlemeniz gerekenistatistik isimleri şekil 5 de şematize edilmiştir.
                V$SQL: Sqllere ait istatisitikleri görebilirsiniz.
                V$BACKUP_DATAFILE: Exadata ile ilgili rman backuplarına ait bilgileri görebilirsiniz.BLOCKS_SKIPPED_IN_CELL kolonu rman incremental backupda kaç tane bloğun hariç tutulduğunu gösterir.


Şekil:5 Exadata Database Üzerinden Monitor
                 
                Yukarıda bahsedilen viewlar dışında V$CELL_STATE, V$CELL_THREAD_HISTORY, V$CELL_REQUEST_TOTAL gibi viewlardan da exadata cell leri hakkında istatistiklere ve bilgilere ulaşabilirsiniz.
                Ayrıca exadata Enterprise manager üzerinden, yada ILOM denilen cell ler üzerinde default olarak kurulu tool ile yada vmstat, iostat, top gibi standart Linux komutlarıylada monitör edilebilir.

                                                                                            Özcan YILDIRIM

0 YORUM:

Yorum Gönder

"Sorularınız ve Eleştirileriniz Değerlidir"